Skontaktuj się z nami
office@amarion.eu / +48 734 498 487

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH) w Amarion Sp. z o.o. Sp.k

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Amarion Sp. z o.o. Sp.k z siedziba w Bielsku-Białej, zarejestrowaną w KRS Bielsko Biała 0000723638, NIP 9372708355, (43-310) przy ul. Generała Stanisława Maczka 9

 2. Dane kontaktowe: office@amarion.eu

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów z związku z zawartymi umowami, wykonywanymi usługami oraz innych osób w celu nawiązania współpracy. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji współpracy.

 4. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania oraz dane są przetwarzane są:

  1. za zgodą osób, których dane dotyczą w celu nawiązania kontaktu (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych / prawnych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))

  2. w celu nawiązania relacji handlowych / współpracy jako dedykowane kierunkowo oferty z prawem do wycofania / usunięcia danych kontaktowych

  3. w celu zawarcia i realizacji zawartych umów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 6. Podstawa przekazania danych Klienta lub kontrahenta przekazywane są przez nich dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub nawiązania współpracy itp.

 7. Klient nie ma obowiązku prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub nawiązania współpracy

 8. Administrator może przekazać dane swoim pracownikom lub zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.

 9. Okres przechowywania danych osobowych będzie wynosił nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń lub nie dłużej niż jest to określone prawem.

 10. Klientowi przysługuje prawo do:

  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do swoich danych osobowych

  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  4. wniesienia sprzeciwu: gdy zaistnieją przyczyny związane z ich szczególną sytuacją, a przetwarzanie ich danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 11. W zakresie przetwarzania danych Klientów nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania uzyskanych danych

 1. Zgromadzone dane osobowe będą pożytkowane wyłącznie w celu prowadzenia działalności Spółki i nie będą przekazywane, odsprzedawane innym podmiotom